Drogavvänjning


För de ungdomar som missbrukar eller är beroende av cannabis eller andra droger, och som vill sluta, jobbar vi individualterapeutiskt med egna alkohol- och drogterapeuter. Syftet är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens så att ungdomen ska få redskap att undvika återfall.

Vi jobbar manualbaserad, men terapeuten anpassar sessionerna efter varje ungdoms enskilda behov. Det finns metodmässiga inslag i innehållet som även används i MI och återfallsprevention.

Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.

• Den medicinska fasen inriktar sig på fakta om drogmissbruk. Behandlaren går exempelvis genom fysiska abstinenssymtom och diskuterar anledningar till att klienten missbrukar.

• Den psykologiska fasen börjar med en droginventering där man diskuterar vilka droger klienten har missbrukat och när klienten har gjort det. I denna fas ingår även känslomässig bearbetning. I denna fas gör vi även en ADDIS-Ung utredning med tillhörande diagnostisk bedömning över brukets omfattning och konsekvenser.

• Den sociala fasen är inriktad på tiden efter programmet och man diskuterar hur återfall ska förebyggas.

Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner. Samtalen är på cirka 50 minuter och sker enskilt.