Kriminalitetsprogram

Vi jobbar med att förebygga och minska återfall i brott hos ungdomar i riskzon för kriminalitet genom att jobba med Kriminallitetsprogrammet Ett Nytt Vägval.

Utgångspunkten är att kriminalitet drivs av tankemönster som på olika sätt rättfärdigar och vidmakthåller kriminella handlingar. För att förebygga och bryta kriminalitet försöker vi därför med insatserna i programmet att  identifiera och förändra dessa tankemönster. Vi försöker även hjälpa ungdomen att etablera goda vuxenkontakter och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Ett nytt vägval ges till ungdomarna individuellt och med föräldrarnas medverkan när det är möjligt. Programmet kan helt eller i delar ges i gruppformat. Muntliga och skriftliga uppgifter varvas. Deltagarna lär sig fakta om kriminalitet samt att upptäcka och utmana sina kriminella tankar. Man arbetar efter en kognitiv modell, där personens tolkning av händelser (dvs. kriminella tankemönster) utmanas genom att man undersöker vilket faktastöd den har. När man finner att det saknas stöd eller att tolkningen inte verkar rimlig av andra skäl, går man vidare och undersöker andra, alternativa tolkningar. Ungdomen får på så vis upptäcka och utmana de tankemönster som bidrar till att kriminaliteten vidmakthålls.

Ett nytt vägval innehåller 15–30 träffar som genomförs minst två gånger per vecka.